Vi søker etter avdelingsleiar/sakshandsamar til avdelinga i Dale

Arbeidsoppgåver:

  • Saman med installatør ha det overordna faglege ansvaret på avdelinga
  • Tilbodsrekning og prisoverslag på nyanlegg og moderniseringsoppdrag.
  • Ansvar for innkjøp, organisering, framdrift og rapportering ved større prosjekt/anbod
  • Sjå til at alle på avdelinga til ein kvar tid følgjer gjeldande arbeidsprosedyrar og lover/relagar
  • Utarbeide fakturagrunnlag evt. fakturere serviceoppdrag og prosjekt
  • Sørge for samsvarserklæring og sluttdokumentasjon til kunde.
  • Ha personalansvar for dei tilsette på avdelinga
  • Bistå dagleg leiar med økonomisk rapportering og andre administrative oppgåver
  • Lista er ikkje uttømmande….

Kvalifikasjonar:

Søkjarar  til stillinga må  ha fagbrev som elektrikar og helst teknisk fagskule.

Vi vektlegg godt arbeidsmiljø der  kvalitet, orden, sikkerheit og humor skal ha hovedfokus i arbeidsdagen vår.